Ticari Program Kullanım Sözleşmesi

 

Ticari Program Kullanım Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar
1.1 - Telif Hakki Sahibi,

Unvanı :AYDIN WEB YAZILIM'
Eposta Adresi : info@aydinwebyazilim.com

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
2.1. Bu sözleşme ile Müşteri, AYDIN WEB YAZILIM'ın geliştirmiş olduğu ticari yazılımı ve yazılımın çalışmasına uygun altyapı kullanım lisansını kiralamaktadır.

Madde 3. Kullanım Lisans Kapsamı
3.1. Genel,
3.1.1. Kullanım lisansı Müşteriye, yazılımları bilgisayarda kurma, altyapıyı aldığı sürece daimi olarak kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir.
3.1.2. Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.
3.1.3. Müşteri, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz. Aynı cihaz ve uygulamalardan yararlanan kardeş şirketler ve personeller bu hükmün dışındadır.
3.1.4. Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı AYDIN WEB YAZILIM' üzerinde kalır ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.
3.1.5. Bu kullanım lisans sözleşme kuralları, bu sözleşme kapsamında yer alabilecek ve telif hakları şayet kendi özel lisans sözleşmeleri yoksa AYDIN WEB YAZILIM'a ait olmayan yazılım ürünleri için de aynen geçerlidir.
3.1.6. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredilemez.
3.2. Çok Bilgisayarda ve Akıllı Cihazlarda Kullanım,

Müşteri yazılımları aynı anda iki veya daha fazla bilgisayarda kullanabilir. Müşteri datalarını ayni sabit diske birden fazla kopya olarak yükleyip, farklı işlemler için kullanabilir.

Madde 4. Ayıplı Ürün ve Kullanıcı Hakları
Arızalı çıkan yazılımlar, destek merkezine bildirildiği sürece 7 iş günü içerisinde arıza giderilir. Müşteri ayıplı ürünü dilerse fatura tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde iade edildiği takdirde yenisi ile değiştirilir veya bedeli karşılığında iade alınır veya arızalı malzemenin bedeli satış fiyatından düşülür. Müşteri bu hakkını, faturası ile birlikte yazılımı satın aldığı AYDIN WEB YAZILIM' Yetkili Satıcısına başvurarak kullanır. Müşteri, belirtilen süreden sonra ayıplı mal itirazında bulunamaz. Bu istisnanın dışında yazılımlar ve tasarımlar iade edilemez ve yenisi ile değiştirilemez.

Madde 5. Garanti ve AYDIN WEB YAZILIM'ın Sorumluluklarının Sınırlanması
5.1. AYDIN WEB YAZILIM' yazılım ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır. Telif hakları AYDIN WEB YAZILIM'a ait olmayan yazılımların lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımlarla birliktem sağlanan dokümantasyonda belirtilmektedir.

5.2. AYDIN WEB YAZILIM' yazılım ürünlerinin dokümantasyonlarıyla uyum içinde olması ve matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. AYDIN WEB YAZILIM' bu yazılımların kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

5.3. AYDIN WEB YAZILIM' donanım veya işletim sistemi arızasından, AYDIN WEB YAZILIM' tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları AYDIN WEB YAZILIM' ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

5.4. AYDIN WEB YAZILIM' manyetik ortamda saklanan bilgileri garanti edemez. Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından müşteri sorumludur.

5.5. Müşteri, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, AYDIN WEB YAZILIM'ın yazılım donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, AYDIN WEB YAZILIM'ın sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.6. AYDIN WEB YAZILIM' yazılım ürünlerinin yanlış kullanım kaydıyla, tazminat talebini haklı kılan herhangi bir durumda AYDIN WEB YAZILIM' Müşteri’den sadece bu sözleşmenin toplam bedeli kadar tazminat talep edebilir. Müşteri de herhangi bir nedenle yazılım lisansını iade hakkı doğduğunda, yazılımlar için ödediği lisans bedeli dışında herhangi bir nam altında tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, bu şekilde karşılıklı olarak sorumluluklarını sınırlamışlardır.

5.7. AYDIN WEB YAZILIM' Müşteri’nin yazılımı kullanmaya başladığı (ilk kez şifre aldığı) tarihten itibaren 2 yıl (iki yıl) süre ile müşteri’ye limitsiz ticket desteğini ücretsiz olarak verir. Bu sürenin bitiminden sonra müşteri dilerse AYDIN WEB YAZILIM' dan satın alacağı " Destek Hizmet Paketi" ile bu desteği almaya devam eder.

5.8. Taraflar, AYDIN WEB YAZILIM' bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde müşteri’ye yalnızca "kullanım lisansı" verdiğini, müşteri’nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar (akde/haksız fiile dayalı zararları) konularında AYDIN WEB YAZILIM'ın hiç bir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 6. Yazılım Telif Hakları
6.1. Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Markalar Kanunu, Markaların Korunması Hakkında K.H.K., Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Kullanım lisans hakkı dışında kalan hukuka aykırı kopya eylemi ve işlemler, eylemin nevine göre 3 aydan 3 yıla kadar hapis ve 300 bin liradan 600 bin liraya kadar ağır para cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

6.2. AYDIN WEB YAZILIM' tarafından temin edilen uygulama yazılımlarının üzerinde çalıştığı ve telif hakları AYDIN WEB YAZILIM'a ait olmayan veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran müşteri sorumludur.

Madde 7. Yazılım Ürünlerinin Teslimine İlişkin Koşullar
Müşteri, bu sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerinin sözleşme başlangıcında belirtilen adrese veya elektronik mail adresine teslimini kabul etmiştir. Bu adrese yapılan teslimat geçerli teslimat sayılır. Müşteri bu adrese yapılan teslimlerde teslimatın kendisine yapılmadığı, firma elemanına yapılmadığı gibi itirazlarda bulunmayacağını ve bu hakkından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Madde 8. AYDIN WEB YAZILIM' Cihaz, Yazılı Doküman

Sözleşme konusu yazılım ürünlerinin içinde olduğu AYDIN WEB YAZILIM' Cihaz ve birlikte verilen dokümanın telif hakları da AYDIN WEB YAZILIM'a (veya telif hakkı AYDIN WEB YAZILIM'da olmayan ürünler için, hak sahibi firmaya) aittir. Dokümanların değiştirilmesi, başka amaçlarla kullanılması, kopya edilmesi, çoğaltılması telif haklarının ihlali anlamına gelir.

Madde 9. Sürüm/Versiyon Değişimi ve Bakım
AYDIN WEB YAZILIM' önceden haber vermeksizin yazılımlarında ve yazılı dokümanlarında değişiklikler yapma, yazılım ürünlerinin yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Müşteri bu yeni versiyon veya sürümü ve yeni yazılı dokümanı ancak fiyat listelerinde belirtilecek olan "yeni versiyona/sürüme geçiş (upgrade)" bedelini ödeyerek yeni bir lisans almakla elde edebilir. AYDIN WEB YAZILIM' ayrıca yeni versiyon veya sürümlerin alınması halinde eski versiyon/sürümle girilen veya elde edilen bilgilerin yeni versiyon/sürümle de işlenebileceği güvencesini vermemektedir. Ancak, AYDIN WEB YAZILIM' geleneksel olarak, çıkardığı her yeni versiyon için, eski versiyonla işlenmiş verileri yeni versiyona aktarmayı sağlayan özel yazılım araçlarını da sağlamaktadır. Yeni versiyon veya sürümü çıkan bir yazılımın mevcut versiyon veya sürümü, yeni versiyon veya sürümün piyasaya çıkış tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile desteklenir. Ancak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve programın çalışmasıyla ilgili düzeltme ve yenilikler eski sürüm ve versiyonlara uygulanmaz. 2 yıllık süre sonunda eski versiyon veya sürüm üretimden kaldırılır. Üretimden kalkan versiyon ve sürümlerin program cihazları, dokümantasyonu ve bu yazılımlar için destek hizmeti AYDIN WEB YAZILIM'dan temin edilemez. Aksi taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, AYDIN WEB YAZILIM' uygulama ürünlerinin üzerinde çalıştığı veritabanı ve iletişim ağı (network) yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek AYDIN WEB YAZILIM'ın görev ve sorumluluğuna girmez. Müşteri, Sözleşme Özel Hükümlerinde belirlenen hizmetin dışında Destek hizmeti isterse bu talebini ücreti karşılığında ayrı bir bakım anlaşması yaparak temin edebilir.

Madde 10. Sözleşmenin Bozucu Şartla Sona Ermesi
10.1. Aşağıdaki hallerde lisans sözleşmesi başka bir hükme, ihtara ihbara gerek olmaksızın bozucu şartla kendiliğinden sona erer.

10.1.1. Müşteri’nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde;

10.1.2. Müşteri’nin AYDIN WEB YAZILIM' telif haklarını ihlal etmesi halinde.

10.2. Müşteri bu durumda, elinde bulunan cihaz, yazılım ve dokümantasyonu sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde başkaca bir hükme, ihbara, ihtara gerek olmaksızın AYDIN WEB YAZILIM'a teslim etmekle ve bilgisayarlarında yüklü bulunan yazılımın tüm kopyalarını silmekle yükümlüdür.

10.3. Sözleşmenin bozucu şartla sona ermesi halinde, Müşteri’nin bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu "bilgisayar yazılımını ve cihazı kullanma lisans bedeli" sözleşme akit tarihinden sona erme tarihine kadar olan süreyi kapsayan "süreli kullanma lisans bedeline dönüşür. Bu bedel, varsa müşteri’nin o ana kadar ödemiş olduğu bedelden mahsub edilir, yoksa veya yeterli değilse müşteri’nin bu bedeli AYDIN WEB YAZILIM'a ödeme yükümlülüğü devam eder.

Madde 11. Sair Hükümleri

11.1. Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

11.2. Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

11.3. Sözleşmenin tarafları maddesinde yazılı adres tarafların akdi tebligat adresleri olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile yapılmış sayılır. Bu adres aynı zamanda yazılım ürününün teslimat adresidir.

11.4. Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Çerkezköy icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanır.

11.5. Bu sözleşme kurulum esnasında dijital olarak onaylandıktan sonra yukarıdaki tüm hükümler geçerli sayılarak program kullanım süresince geçerlidir.